Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej
ul. Mickiewicza 24, 96 - 230 Biała Rawskatel./fax. (46)8159795

Biblioteka szkolna

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
4. Jednorazowo można wypożyczać trzy woluminy.
5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu- w czytelni.
12. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
16. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Zasady korzystania z czytelni

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
a. wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni,
b. pozostawienia legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza,
c. pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.
3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
4. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
5. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
6. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni.
7. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
8. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
9. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
10. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być
w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki gimnazjum.